CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY?

 

 

         Wystawienie świadectwa pracy jest obligatoryjne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Obowiązek ten istnieje z mocy prawa i nie jest uzależniony od wniosku pracownika o jego wydanie, ani od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą. Świadectwo pracy powinno zostać wydane niezwłocznie w dniu ustania stosunku pracy bądź najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy i przekazane  pracownikowi lub osobie upoważnionej do rąk własnych, za pośrednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób.

         Do 20 marca 2011 roku, zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, świadectwo pracy było wydawane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem ostatnio nawiązanego stosunku pracy i obejmowało wszystkie następujące po sobie okresy zatrudnienia. Jedynie na żądanie pracownika, pracodawca był zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, gdy nawiązywał z nim kolejną umowę o pracę. W związku z nowelizacją kodeksy pracy, od 21 marca 2011 roku - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 36, poz. 181), dalej nowela, zmieniająca treść art. 97 K. p., jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Istnieje zatem możliwość wydania zbiorczego świadectwa pracy w dniu upływu 24 miesięcznego okresu zatrudnienia. Oczywiście na żądanie pracownika należy mu wydać świadectwo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z wyżej wspomnianych umów. Nowe regulacje nie dotyczą umów zawartych na czas nieokreślony, co rodzi obowiązek wydania świadectwa pracy po zakończeniu zatrudnienia terminowego.

         Dla lepszego zobrazowania zakresu zmian poniżej kilka przykładów.

Przykład nr 1.

Pracownik zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę na czas określony, w przypadku gdy pierwsza umowa zawarta została przed wejściem w życie noweli:

  • od 1 marca do 31 maja 2011 r.,
  • od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r.,
  • od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r.

Dla pierwszej umowy (przy kontynuacji zatrudnienia) obowiązek wydania świadectwa pracy jest tylko na żądanie pracownika. Dwie kolejne umowy zawarte w okresie obowiązywania nowych przepisów obejmują zakończone okresy zatrudnienia trwającego łącznie 24 miesiące. Zatem zbiorcze świadectwo pracy należy wydać w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od momentu zawarcia pierwszej z tych dwóch umów, tj. w dniu 31 maja 2013 r. z uwzględnieniem w nim całego okresu zatrudnienia.

Przykład nr 2.

Pracownik zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę na czas określony w obowiązującym stanie prawnym:

  • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,
  • od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.,
  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Obowiązek wydania świadectwa pracy zachodzi dopiero po zakończeniu ostatniej umowy terminowej, tj. 31 grudnia 2013 r., ze względu na to, że umowa ta trwa w dniu upływu 24-miesięcznego okresu (31 marca 2013 r.), a termin jej zakończenia przypada po nim.

Przykład nr 3.

Pracownik zatrudniony na podstawie kilku umów na czas określony i umowy na czas nieokreślony:

  • od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r.,
  • od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r.
  • od 1 września 2012 r. na czas nieokreślony.

Zawarcie umowy na czas nieokreślony, po następujących po sobie umowach na czas określony, powoduje obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu 31 sierpnia 2012 r. za poprzedzające ją okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych, tj. od 1 lutego 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

 

Podsumowanie:

         W związku z nowymi regulacjami, opisanymi powyżej, powstała konieczność dostosowania do nich przepisów rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania nadano nowe brzmienie § 2 r.s.t.ś.p. W ust. 2 zapisane zostały terminy, w których pracodawca zobligowany jest wydać świadectwo pracy:

ü  w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,

ü  w dniu upływu terminu 24 miesięcy,

ü  w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika.

         Jeżeli świadectwo pracy zostało wydane na żądanie pracownika za zakończony okres zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę, a następnie z upływem 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów, pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy za wszystkie okresy zatrudnienia, obejmujące również okres, za który wydał już świadectwo pracy. Należy ten okres wykazać ponownie i poinformować o wcześniej wydanym świadectwie pracy i podstawie jego wydania.

         Wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami został opublikowany w załączniku do w/w rozporządzenia.

Rozpoczynam działalność / zakładam spółkę

Założyłeś swoją firmę i szukasz niedrogiej i solidnej księgowości?

   Zobacz jak możemy Ci pomóc.

 

Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Potrzebujesz zmienić swoje obecne biuro rachunkowe na inne?

          Sprawdź naszą ofertę.

 

Rezygnuję z własnej księgowości

Restrukturyzujesz firmę i chcesz zlecić księgowość ekspertom?

    Outsourcuj swoją księgowość.

 

Obsługiwane przez nas branże

Sprawdź nasze branże i zobacz co myślą o nas nasi klienci!

     Dołącz do naszych klientów.

 

O naszym biurze rachunkowym..

Biuro rachunkowe AccOUT to centrum outsourcingu usług księgowych zlokalizowane w Warszawie (Ursynów). Nasze biuro księgowe jest przeznaczone dla osób, które chcą powierzyć specjalistom prowadzenie swoich spraw księgowych i kadrowych. Nasza dewiza wyrażająca sedno tego co oferujemy naszym klientom brzmi:

Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało nowe oprogramowanie CENTRALA24, które rewolucjonizuje obieg faktur oraz ich księgowanie i archiwizowanie.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało System CENTRALA24 z myślą o usprawnieniu współpracy z klientami naszej firmy, który wdrożyliśmy w roku 2015.

Już teraz używa go kilkudziesięciu naszych klientów, dla których prowadzimy także księgowość, ale także kilku klientów mających własną księgowość. Jego zastosowanie pozwala zrewolucjonizować obieg faktur i innych dokumentów księgowych między firmą, jej dostawcami, a wewnętrzną lub zewnętrzną księgowością, a także wewnątrz samej firmy (np. w celu akceptacji faktur, co szczególnie jest wygodne w firmach z pracownikami lub oddziałami rozlokowanymi w wielu miejscach).

CENTRALA24 przyjmuje faktury w formie elektronicznej, a więc wysłane przez dostawcę w formie nieedytowalnego pliku (np. z rozszerzeniem „.pdf”) na unikalny adres mejlowy, należący do klienta w systemie CENTRALA24 (tych adresów może być kilka dla jednego klienta, jeśli chce on aby określone faktury były kierowane do różnych osób).

Jeśli dostawca przysłał jednak fakturę w formie papierowej lub pracownik firmy odebrał w takiej formie fakturę od dostawcy i przyniósł ją do firmy, to taki dokument, poprzez zeskanowanie go do systemu CENTRALA24, zostaje „zdigitalizowany” i nie jest konieczne trzymanie dalej tego dokumentu w formie papierowej!!!!

To, że również papierowa faktura, którą przekształci się w formę nieedytowalnego pliku, może być uznana za dokument elektroniczny potwierdziły ostatnie interpretacje organów skarbowych.* To oznacza, że można całkowicie wyeliminować archiwizowanie faktur w wersji papierowej. To oznacza prawdziwą rewolucję w księgowości i w obiegu faktur w firmach.

Rekomendujemy także dostępny za darmo program, który umożliwia przekształcenie faktury w nieedytowalny plik poprzez zrobienie jej zdjęcia smartfonem (potem wystarczy taki plik wysłać na adres email systemu CENTRALA24 w swojej firmie).

Kiedy faktura znajduje się już w systemie CENTRALA24, wtedy jest widoczna przez upoważnione osoby i wpada w odpowiedni schemat opisywania jej i zatwierdzania przez pracowników firmy. Ten reżim definiowany jest przez klienta na etapie wdrażania systemu i może być zmieniany później w dowolnym momencie.

Opis faktur odbywa się także w formie elektronicznej.

Każdej fakturze nadawany jest unikalny numer, który także zostaje eksportowany do systemu FK podczas księgowania, co umożliwia powiązanie faktur z księgowaniami, a jednocześnie stanowi dekret.

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zadbało także o bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych dla każdej firmy danych – system jest umieszczony na bezpiecznych serwerach zewnętrznych, a dane są codziennie archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych warunkach.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa, dzięki systemowi CENTRALA24 znakomicie ułatwia zatwierdzanie faktur wewnątrz firmy.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zastosowało takie rozwiązanie w systemie CENTRALA24, że odpowiednie osoby są informowane o nowych zdarzeniach, które je dotyczą, a związanych z obiegiem, opisem lub akceptacją faktur, poprzez otrzymywanie przez nie powiadomień na swoją skrzynkę e-mailową. W ten sposób można, m.in., ograniczyć do zera przypadki spóźnionych opisów faktur lub ich akceptacji przez powołane tego osoby w firmie.

 

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie (Ursynów)
ul. Rosoła 44 lok. 5
02-786 Warszawa
Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(w godz. 09-18)