ZMIANY KADROWO – PŁACOWE 2014

 

 1. Zobowiązania wobec ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalne podstawa wymiaru składek ZUS w 2014 roku wynosi:

• na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 247,60 zł miesięcznie (dla pracodawców rozpoczynających działalność korzystających z ulgowych składek podstawa wynosi 504,00 zł),

• na ubezpieczenie zdrowotne – 3 004,48 zł miesięcznie.

 1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

112 380,00

 1. Wynagrodzenie minimalne:

1680,00 zł.

 1. Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

20,83

 1. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych:

25 200 zł.

 1. Zmiany w deklaracjach ZUS (nowa wersja programu Płatnik):

• rozszerzono pola w dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA, aby możliwe było podanie kwot składek należnych, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak:ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny.

• w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

 1. Nowe kody świadczenia przerw:

• 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlop rodzicielskiego,

• 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,

• 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu

macierzyńskiego,

• 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

• 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,

• 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

• 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

• 315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 1. Zmiany w opisach i nowe kody tytułu ubezpieczenia:

• 19 00 - obowiązuje od 1 listopada 2013 roku.

• 19 10 - obowiązuje od 1 listopada 2013 roku.

• 26 00, 26 01, 27 00, 27 01 - obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku,

• Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10 – obowiązywały do 31 października 2013 roku.

 1. Zmiany w naliczaniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (1 kwietnia 2014 r.):

•  dopłata do wynagrodzenia będzie wynosić:

- 1800 zł miesięcznie w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności

-   1125 zł oraz 450 zł, gdy jest to odpowiednio umiarkowany i lekki jej stopień (przy uwzględnieniu zasady, że nie może to być więcej niż 75 proc. kosztów płacy).

• zwiększenie dofinansowania o 600 zł, jeżeli zatrudniona osoba ma orzeczenie wskazujące na jedno z pięciu schorzeń specjalnych.

 1. Zmiany w udzielaniu urlopów wychowawczych (od 1 października 2013 r.):

• wprowadzenie zasady nieprzenaszalnej części urlopu wychowawczego w wymiarze 1 miesiąca, przysługującej tylko jednemu rodzicowi lub opiekunowi.

• podwyższenie z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystany wspólnie przez rodziców lub opiekunów dziecka,
• zwiększenie do 5 liczby części urlopu wychowawczego, w ramach których można wykorzystać ten urlop,

• rezygnację z proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w razie skorzystania przez pracownika, który z dniem 1 stycznia nabył prawo do kolejnego urlopu, z co najmniej 1 miesiąca urlopu wychowawczego i powrotu tego pracownika do pracy w tym samym roku kalendarzowym,

• zmianę obligatoryjnej treści wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oraz doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych do wniosku.

 

 ZMIANY KADROWO – PŁACOWE 2012

 

PŁACE

 • od 1 lutego 2012 roku wzrośnie składka na ubezpieczenie rentowe o 2 % w części 
              finansowanej przez pracodawcę (ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy

            o systemie ubezpieczeń społecznych).

 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 
              1 stycznia 2012 roku wynosi 105 780,00 zł (Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki 
              Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r.)
 • Od dnia 1 stycznia 2012 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika 
              zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu nie może być niższa od kwoty 
              1500 zł (brutto).

 

KADRY

 • wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego:
 • do czterech tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • do sześciu tygodni, w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym 
              porodzie.
 • wymiar urlopu ojcowskiego wynosi obecnie 2 tygodnie
 • od 1 stycznia 2012 roku, niewykorzystany w terminie urlop wypoczynkowy za lata

            ubiegłe należy pracownikowi udzielić w terminie najpóźniej do 30 września 
            następnego roku.

 • zgodnie z ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji obowiązków informacyjnych oraz 
              o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 
              232, poz. 1378) firmy nie muszą od 1 stycznia 2012 roku co miesiąc przedstawiać 
              zatrudnionym druku RMUA. Druk należy przekazać pracownikowi raz w roku do dnia 
              28 lutego następnego roku. Częstsze wystawianie druków będzie możliwe, ale na 
              wyraźny wniosek zainteresowanego. 
 • od 1 stycznia 2012 roku zmiany w zakresie czasu pracy osób zatrudnionych 
              o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rozpoczynam działalność / zakładam spółkę

Założyłeś swoją firmę i szukasz niedrogiej i solidnej księgowości?

   Zobacz jak możemy Ci pomóc.

 

Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Potrzebujesz zmienić swoje obecne biuro rachunkowe na inne?

          Sprawdź naszą ofertę.

 

Rezygnuję z własnej księgowości

Restrukturyzujesz firmę i chcesz zlecić księgowość ekspertom?

    Outsourcuj swoją księgowość.

 

Obsługiwane przez nas branże

Sprawdź nasze branże i zobacz co myślą o nas nasi klienci!

     Dołącz do naszych klientów.

 

O naszym biurze rachunkowym..

Biuro rachunkowe AccOUT to centrum outsourcingu usług księgowych zlokalizowane w Warszawie (Ursynów). Nasze biuro księgowe jest przeznaczone dla osób, które chcą powierzyć specjalistom prowadzenie swoich spraw księgowych i kadrowych. Nasza dewiza wyrażająca sedno tego co oferujemy naszym klientom brzmi:

Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało nowe oprogramowanie CENTRALA24, które rewolucjonizuje obieg faktur oraz ich księgowanie i archiwizowanie.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało System CENTRALA24 z myślą o usprawnieniu współpracy z klientami naszej firmy, który wdrożyliśmy w roku 2015.

Już teraz używa go kilkudziesięciu naszych klientów, dla których prowadzimy także księgowość, ale także kilku klientów mających własną księgowość. Jego zastosowanie pozwala zrewolucjonizować obieg faktur i innych dokumentów księgowych między firmą, jej dostawcami, a wewnętrzną lub zewnętrzną księgowością, a także wewnątrz samej firmy (np. w celu akceptacji faktur, co szczególnie jest wygodne w firmach z pracownikami lub oddziałami rozlokowanymi w wielu miejscach).

CENTRALA24 przyjmuje faktury w formie elektronicznej, a więc wysłane przez dostawcę w formie nieedytowalnego pliku (np. z rozszerzeniem „.pdf”) na unikalny adres mejlowy, należący do klienta w systemie CENTRALA24 (tych adresów może być kilka dla jednego klienta, jeśli chce on aby określone faktury były kierowane do różnych osób).

Jeśli dostawca przysłał jednak fakturę w formie papierowej lub pracownik firmy odebrał w takiej formie fakturę od dostawcy i przyniósł ją do firmy, to taki dokument, poprzez zeskanowanie go do systemu CENTRALA24, zostaje „zdigitalizowany” i nie jest konieczne trzymanie dalej tego dokumentu w formie papierowej!!!!

To, że również papierowa faktura, którą przekształci się w formę nieedytowalnego pliku, może być uznana za dokument elektroniczny potwierdziły ostatnie interpretacje organów skarbowych.* To oznacza, że można całkowicie wyeliminować archiwizowanie faktur w wersji papierowej. To oznacza prawdziwą rewolucję w księgowości i w obiegu faktur w firmach.

Rekomendujemy także dostępny za darmo program, który umożliwia przekształcenie faktury w nieedytowalny plik poprzez zrobienie jej zdjęcia smartfonem (potem wystarczy taki plik wysłać na adres email systemu CENTRALA24 w swojej firmie).

Kiedy faktura znajduje się już w systemie CENTRALA24, wtedy jest widoczna przez upoważnione osoby i wpada w odpowiedni schemat opisywania jej i zatwierdzania przez pracowników firmy. Ten reżim definiowany jest przez klienta na etapie wdrażania systemu i może być zmieniany później w dowolnym momencie.

Opis faktur odbywa się także w formie elektronicznej.

Każdej fakturze nadawany jest unikalny numer, który także zostaje eksportowany do systemu FK podczas księgowania, co umożliwia powiązanie faktur z księgowaniami, a jednocześnie stanowi dekret.

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zadbało także o bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych dla każdej firmy danych – system jest umieszczony na bezpiecznych serwerach zewnętrznych, a dane są codziennie archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych warunkach.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa, dzięki systemowi CENTRALA24 znakomicie ułatwia zatwierdzanie faktur wewnątrz firmy.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zastosowało takie rozwiązanie w systemie CENTRALA24, że odpowiednie osoby są informowane o nowych zdarzeniach, które je dotyczą, a związanych z obiegiem, opisem lub akceptacją faktur, poprzez otrzymywanie przez nie powiadomień na swoją skrzynkę e-mailową. W ten sposób można, m.in., ograniczyć do zera przypadki spóźnionych opisów faktur lub ich akceptacji przez powołane tego osoby w firmie.

 

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie (Ursynów)
ul. Rosoła 44 lok. 5
02-786 Warszawa
Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(w godz. 09-18)