Oprócz danych informacyjnych niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością Spółki prawidłowo prowadzona rachunkowość daje również bezpieczeństwo dla członków Zarządów Spółek. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku spółek kapitałowych, jednak niewiele osób ma taką świadomość. Zasady dla spółek są określone przede wszystkim w ustawie o rachunkowości, kodeksie spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz w innych aktach prawnych. W sposób szczególny w prawie polskim ustanowiono prawo dla spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Te spółki muszą posiadać kapitał własny aby mogły funkcjonować bez ryzyka dla Zarządu. Kapitał własny składa się przede wszystkim z kapitału zakładowego określonego w KRS wpłaconego lub ustanowionego w formie aportu, z wypracowanych zysków, z powiększania lub wpłat na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz z aktualizacji wyceny niektórych składników majątku jednostki. Dodatni kapitał własny w bilansie świadczy o tym, że aktywa czyli majątek spółki jest większy od zobowiązań. Jeżeli kapitał własny będzie ujemny wówczas zobowiązania czyli dług jednostki jest większy od jej majątku. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nakłada na Zarząd pewne obowiązki. 

Pierwszym objawem pogarszającej się sytuacji jednostki jest moment kiedy kapitał własny osiągnie wartość połowy kapitału zakładowego określonego w KRS. Inaczej kiedy kapitał zakładowy zostanie w połowie „zjedzony” przez stratę spółki. Wówczas zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wielu członków Zarządu nie zna swoich obowiązków w tym zakresie. W sytuacji kiedy kapitał własny zaczyna mieć wartość ujemną Zarząd zgodnie z zapisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest obowiązany do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o ogłoszenie upadłości. Sąd taki wniosek może odrzucić. Jednak jeżeli Zarząd nie złoży takiego wniosku w odpowiednim czasie zaczyna odpowiadać za zobowiązania jednostki powstałe od tego momentu własnym majątkiem. 

Są różne opinie np., że polskie przepisy w tym zakresie są restrykcyjne, mało liberalne ale jednak zabezpieczają uczestników rynku w nawiązaniu kontaktów handlowych. Kontrahent zawierający umowę ze spółką powinien być pewien, że sytuacja finansowa i majątkowa tej spółki jest zdrowa i nie ma niebezpieczeństwa nieotrzymania płatności z tytułu należności. Jednak w Polskiej rzeczywistości wiele spółek normalnie funkcjonuje pomimo, że ich zobowiązania przewyższają majątek spółki i do póki są w stanie regulować zobowiązania to funkcjonują, gorzej jak zaczynają tracić płynność finansową. Dlatego Państwo stara się zabezpieczyć uczestników rynku taką organizacją prawa. 

W takim momencie powstaje pytanie co się dzieje kiedy Zarząd ceduje swoje uprawnienia i obowiązki na inne osoby? Otóż nie ma to znaczenia zawsze Zarząd odpowiada za działalność spółki i wynikające z tego obowiązki. Warto więc aby osoba reprezentująca Zarząd (np. główny księgowy w sprawach finansowych i bilansowych) była odpowiednio przygotowana merytorycznie i znała prawo. Jeżeli tak nie będzie często nieświadomie może narazić członków Zarządu na szereg niebezpieczeństw nawet do odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania. Trzeba mieć tego świadomość. Wręcz nie wolno zawierzyć jednej osobie i pozostawić ją poza profesjonalną kontrolą.

(powrót)

Rozpoczynam działalność / zakładam spółkę

Założyłeś swoją firmę i szukasz niedrogiej i solidnej księgowości?

   Zobacz jak możemy Ci pomóc.

 

Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Potrzebujesz zmienić swoje obecne biuro rachunkowe na inne?

          Sprawdź naszą ofertę.

 

Rezygnuję z własnej księgowości

Restrukturyzujesz firmę i chcesz zlecić księgowość ekspertom?

    Outsourcuj swoją księgowość.

 

O naszym biurze rachunkowym..

Biuro rachunkowe AccOUT to centrum outsourcingu usług księgowych zlokalizowane w Warszawie (Ursynów). Nasze biuro księgowe jest przeznaczone dla osób, które chcą powierzyć specjalistom prowadzenie swoich spraw księgowych i kadrowych. Nasza dewiza wyrażająca sedno tego co oferujemy naszym klientom brzmi:

Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało nowe oprogramowanie CENTRALA24, które rewolucjonizuje obieg faktur oraz ich księgowanie i archiwizowanie.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało System CENTRALA24 z myślą o usprawnieniu współpracy z klientami naszej firmy, który wdrożyliśmy w roku 2015.

Już teraz używa go kilkudziesięciu naszych klientów, dla których prowadzimy także księgowość, ale także kilku klientów mających własną księgowość. Jego zastosowanie pozwala zrewolucjonizować obieg faktur i innych dokumentów księgowych między firmą, jej dostawcami, a wewnętrzną lub zewnętrzną księgowością, a także wewnątrz samej firmy (np. w celu akceptacji faktur, co szczególnie jest wygodne w firmach z pracownikami lub oddziałami rozlokowanymi w wielu miejscach).

CENTRALA24 przyjmuje faktury w formie elektronicznej, a więc wysłane przez dostawcę w formie nieedytowalnego pliku (np. z rozszerzeniem „.pdf”) na unikalny adres mejlowy, należący do klienta w systemie CENTRALA24 (tych adresów może być kilka dla jednego klienta, jeśli chce on aby określone faktury były kierowane do różnych osób).

Jeśli dostawca przysłał jednak fakturę w formie papierowej lub pracownik firmy odebrał w takiej formie fakturę od dostawcy i przyniósł ją do firmy, to taki dokument, poprzez zeskanowanie go do systemu CENTRALA24, zostaje „zdigitalizowany” i nie jest konieczne trzymanie dalej tego dokumentu w formie papierowej!!!!

To, że również papierowa faktura, którą przekształci się w formę nieedytowalnego pliku, może być uznana za dokument elektroniczny potwierdziły ostatnie interpretacje organów skarbowych.* To oznacza, że można całkowicie wyeliminować archiwizowanie faktur w wersji papierowej. To oznacza prawdziwą rewolucję w księgowości i w obiegu faktur w firmach.

Rekomendujemy także dostępny za darmo program, który umożliwia przekształcenie faktury w nieedytowalny plik poprzez zrobienie jej zdjęcia smartfonem (potem wystarczy taki plik wysłać na adres email systemu CENTRALA24 w swojej firmie).

Kiedy faktura znajduje się już w systemie CENTRALA24, wtedy jest widoczna przez upoważnione osoby i wpada w odpowiedni schemat opisywania jej i zatwierdzania przez pracowników firmy. Ten reżim definiowany jest przez klienta na etapie wdrażania systemu i może być zmieniany później w dowolnym momencie.

Opis faktur odbywa się także w formie elektronicznej.

Każdej fakturze nadawany jest unikalny numer, który także zostaje eksportowany do systemu FK podczas księgowania, co umożliwia powiązanie faktur z księgowaniami, a jednocześnie stanowi dekret.

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zadbało także o bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych dla każdej firmy danych – system jest umieszczony na bezpiecznych serwerach zewnętrznych, a dane są codziennie archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych warunkach.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa, dzięki systemowi CENTRALA24 znakomicie ułatwia zatwierdzanie faktur wewnątrz firmy.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zastosowało takie rozwiązanie w systemie CENTRALA24, że odpowiednie osoby są informowane o nowych zdarzeniach, które je dotyczą, a związanych z obiegiem, opisem lub akceptacją faktur, poprzez otrzymywanie przez nie powiadomień na swoją skrzynkę e-mailową. W ten sposób można, m.in., ograniczyć do zera przypadki spóźnionych opisów faktur lub ich akceptacji przez powołane tego osoby w firmie.

 

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie (Ursynów)
ul. Rosoła 44 lok. 5
02-786 Warszawa
Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(w godz. 09-18)