Oprócz danych informacyjnych niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością Spółki prawidłowo prowadzona rachunkowość daje również bezpieczeństwo dla członków Zarządów Spółek. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku spółek kapitałowych, jednak niewiele osób ma taką świadomość. Zasady dla spółek są określone przede wszystkim w ustawie o rachunkowości, kodeksie spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz w innych aktach prawnych. W sposób szczególny w prawie polskim ustanowiono prawo dla spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Te spółki muszą posiadać kapitał własny aby mogły funkcjonować bez ryzyka dla Zarządu. Kapitał własny składa się przede wszystkim z kapitału zakładowego określonego w KRS wpłaconego lub ustanowionego w formie aportu, z wypracowanych zysków, z powiększania lub wpłat na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz z aktualizacji wyceny niektórych składników majątku jednostki. Dodatni kapitał własny w bilansie świadczy o tym, że aktywa czyli majątek spółki jest większy od zobowiązań. Jeżeli kapitał własny będzie ujemny wówczas zobowiązania czyli dług jednostki jest większy od jej majątku. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nakłada na Zarząd pewne obowiązki. 

Pierwszym objawem pogarszającej się sytuacji jednostki jest moment kiedy kapitał własny osiągnie wartość połowy kapitału zakładowego określonego w KRS. Inaczej kiedy kapitał zakładowy zostanie w połowie „zjedzony” przez stratę spółki. Wówczas zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wielu członków Zarządu nie zna swoich obowiązków w tym zakresie. W sytuacji kiedy kapitał własny zaczyna mieć wartość ujemną Zarząd zgodnie z zapisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest obowiązany do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o ogłoszenie upadłości. Sąd taki wniosek może odrzucić. Jednak jeżeli Zarząd nie złoży takiego wniosku w odpowiednim czasie zaczyna odpowiadać za zobowiązania jednostki powstałe od tego momentu własnym majątkiem. 

Są różne opinie np., że polskie przepisy w tym zakresie są restrykcyjne, mało liberalne ale jednak zabezpieczają uczestników rynku w nawiązaniu kontaktów handlowych. Kontrahent zawierający umowę ze spółką powinien być pewien, że sytuacja finansowa i majątkowa tej spółki jest zdrowa i nie ma niebezpieczeństwa nieotrzymania płatności z tytułu należności. Jednak w Polskiej rzeczywistości wiele spółek normalnie funkcjonuje pomimo, że ich zobowiązania przewyższają majątek spółki i do póki są w stanie regulować zobowiązania to funkcjonują, gorzej jak zaczynają tracić płynność finansową. Dlatego Państwo stara się zabezpieczyć uczestników rynku taką organizacją prawa. 

W takim momencie powstaje pytanie co się dzieje kiedy Zarząd ceduje swoje uprawnienia i obowiązki na inne osoby? Otóż nie ma to znaczenia zawsze Zarząd odpowiada za działalność spółki i wynikające z tego obowiązki. Warto więc aby osoba reprezentująca Zarząd (np. główny księgowy w sprawach finansowych i bilansowych) była odpowiednio przygotowana merytorycznie i znała prawo. Jeżeli tak nie będzie często nieświadomie może narazić członków Zarządu na szereg niebezpieczeństw nawet do odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania. Trzeba mieć tego świadomość. Wręcz nie wolno zawierzyć jednej osobie i pozostawić ją poza profesjonalną kontrolą.

(powrót)

Empiezo la actividad economica / formo una empresa

Has fundado un negocio y estas buscando una contabilidad económica y confiable?

   Mira cómo podemos ayudarte.

 

Cambio mi actual oficina de contabilidad

¿Necesitas cambiar tu oficina de contabilidad actual?

     Comprueba nuestra oferta.

 

Renuncio mi propia contabilidad

Estas reestructurando tu empresa y deseas contratar a los expertos en contabilidad?

    Externaliza tu contabilidad.

 

Servimos a los siguientes sectores de la industria

Consulte nuestros sectores y mira lo que piensan sobre nosotros, nuestros clientes!

    Únete con nuestros clientes.

 

Sobre nuestra empresa..

Oficina de Contabilidad AccOUT es el centro de outsourcing de contabilidad localizado en Varsovia (Ursynów). Nuestra oficina de contabilidad está destinada para personas, que quieren dejar sus asuntos contables en manos de los profesionales. Nuestra devisa, que expresa la esencia de lo que ofrecemos a nuestros clientes es:

Contabilidad externa - tranquilidad interior

Contacte con nosotros

Oficina en Varsovia (Ursynów)
c/ Rosoła 44 - 5
02-786 Varsovia
Ver en el mapa

Teléfonos:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(Horario 9.00 - 18.00)