EnOprócz danych informacyjnych niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością Spółki prawidłowo prowadzona rachunkowość daje również bezpieczeństwo dla członków Zarządów Spółek. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku spółek kapitałowych, jednak niewiele osób ma taką świadomość. Zasady dla spółek są określone przede wszystkim w ustawie o rachunkowości, kodeksie spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz w innych aktach prawnych. W sposób szczególny w prawie polskim ustanowiono prawo dla spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Te spółki muszą posiadać kapitał własny aby mogły funkcjonować bez ryzyka dla Zarządu. Kapitał własny składa się przede wszystkim z kapitału zakładowego określonego w KRS wpłaconego lub ustanowionego w formie aportu, z wypracowanych zysków, z powiększania lub wpłat na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz z aktualizacji wyceny niektórych składników majątku jednostki. Dodatni kapitał własny w bilansie świadczy o tym, że aktywa czyli majątek spółki jest większy od zobowiązań. Jeżeli kapitał własny będzie ujemny wówczas zobowiązania czyli dług jednostki jest większy od jej majątku. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nakłada na Zarząd pewne obowiązki. 

Pierwszym objawem pogarszającej się sytuacji jednostki jest moment kiedy kapitał własny osiągnie wartość połowy kapitału zakładowego określonego w KRS. Inaczej kiedy kapitał zakładowy zostanie w połowie „zjedzony” przez stratę spółki. Wówczas zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wielu członków Zarządu nie zna swoich obowiązków w tym zakresie. W sytuacji kiedy kapitał własny zaczyna mieć wartość ujemną Zarząd zgodnie z zapisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest obowiązany do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o ogłoszenie upadłości. Sąd taki wniosek może odrzucić. Jednak jeżeli Zarząd nie złoży takiego wniosku w odpowiednim czasie zaczyna odpowiadać za zobowiązania jednostki powstałe od tego momentu własnym majątkiem. 

Są różne opinie np., że polskie przepisy w tym zakresie są restrykcyjne, mało liberalne ale jednak zabezpieczają uczestników rynku w nawiązaniu kontaktów handlowych. Kontrahent zawierający umowę ze spółką powinien być pewien, że sytuacja finansowa i majątkowa tej spółki jest zdrowa i nie ma niebezpieczeństwa nieotrzymania płatności z tytułu należności. Jednak w Polskiej rzeczywistości wiele spółek normalnie funkcjonuje pomimo, że ich zobowiązania przewyższają majątek spółki i do póki są w stanie regulować zobowiązania to funkcjonują, gorzej jak zaczynają tracić płynność finansową. Dlatego Państwo stara się zabezpieczyć uczestników rynku taką organizacją prawa. 

W takim momencie powstaje pytanie co się dzieje kiedy Zarząd ceduje swoje uprawnienia i obowiązki na inne osoby? Otóż nie ma to znaczenia zawsze Zarząd odpowiada za działalność spółki i wynikające z tego obowiązki. Warto więc aby osoba reprezentująca Zarząd (np. główny księgowy w sprawach finansowych i bilansowych) była odpowiednio przygotowana merytorycznie i znała prawo. Jeżeli tak nie będzie często nieświadomie może narazić członków Zarządu na szereg niebezpieczeństw nawet do odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania. Trzeba mieć tego świadomość. Wręcz nie wolno zawierzyć jednej osobie i pozostawić ją poza profesjonalną kontrolą.

(powrót)

I’m setting up business / I’m founding a company

Have you just started your own business and are on the look-out for inexpensive and solid accounting?

       See how we can help.

 

cialiscialis prescription coupongeneric cialisgeneric cialis 20mgauthentic cialis onlinecialis online

I’m changing my accounting office

Do you need to change your current accounting office?

         Check out our offer.

 

I’m resigning from my own accountancy

Are you restructuring your company and want to leave accounting to experts?

      Outsource your accounting.

 

Industrial sectors supported by us

Check out the industrial sectors we support and see what our customers think of us!

             Join our clients.

 

About our accounting office...

AccOUT accounting office is an accounting services outsourcing centre located in Warsaw (Ursynów). Our accounting office is designed for people who want to entrust the running of their HR and accounting departments to specialists. Our motto, which expresses the essence of what we offer our customers, is:

External accounting - inner peace

Contact us

Office in Warsaw (Ursynów)
44 Rosoła st. ap. 5
02-786 Warsaw
Location on map

Phone numbers:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(only between 9 a.m. & 6 p.m.)